Themalijst

Op deze pagina staan de thema's van Burgerbegroting Maastricht. Uit deze themalijst kan gekozen worden. 

Favoriete thema’s kiezen

Tijdens ronde 1 kun je de thema’s kiezen uit deze themalijst. De themalijst is verdeeld in 4 categorieën. Bekijk eens alle verschillende thema’s. Tijdens de eerste ronde ga je met inwoners in gesprek en gaan de 5 thema’s die jullie het belangrijkst vinden door naar de volgende ronde.

  • In winkelcentra (buurtcentrum/wijkcentrum/stadsdeelcentrum)
  • Evenementen, (cultuur) optredens
  • Cursussen en vorming
  • Ondernemerschap stimuleren
  • Buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers
  • Vergroenen van parken en straten
  • Speelplekken in eigen buurt
  • Sport in buurt/parken
  • Het verleden van de stad/wijk/buurt zichtbaar maken
  • Nieuwe ontmoetingsplekken en/of -activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Nieuwe deel-, geef- en ruilinitiatieven
  • Buurtactiviteiten
  • Kwetsbare mensen
  • Armoedebestrijding
  • Deeleconomie/circulaire economie
  • Iedereen doet mee/stimuleren participatie
  • Eigen regie in zorg en ondersteuning
  • Zorg voor elkaar
  • Weerbaar/vreedzaam opgroeien
  • Mensen richting arbeidsmarkt brengen
  • Verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid)
  • Initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de veiligheid(sbeleving) in de buurt
  • Integratie (van statushouders)
  • Verbeteren van toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte voor mensen met een fysieke beperking
  • Huiswerkbegeleiding en/of naschoolse opvang
  • Sociale veiligheid
  • Community arts/ samen kunst maken
  • Vergroenen, natuur en soortenrijkdom (tijdelijke parken)
  • Stimuleren lopen en fietsen
  • Sporten
  • (Fysieke) veiligheid
  • Innovatie/’smartcity’
  • (nieuwe) Fietsenstallingen
  • Veiliger en gezonder maken van buurten
  • Verbeteren of aanleggen van loop- en fietspaden
  • Herinrichting van straten en pleinen
  • Initiatieven gericht op deelmobiliteit (fiets, auto, …)
  • Kunst (in de openbare ruimte)
  • Verbeteren van luchtkwaliteit in straten
  • Planten van bomen
  • Aanpakken van lokale wateroverlast
  • Monumenten en archeologische terreinen
  • Stadslandbouw en volkstuinieren
  • Klimaatveranderingen
  • Verduurzaming
  • Leegstand en lege terrein