Maastricht

Over ons

Meer weten over Burgerbegroting Maastricht? Alle informatie vind je op deze pagina.

Jij als inwoner van Maastricht beslist zelf over de besteding van 300.000 euro. Zo kun je meebepalen wat de prioriteiten zijn en welke plannen gerealiseerd worden. Je kunt zelf projecten indienen en uitvoeren of vragen aan de gemeente om een plan te realiseren.

4 verschillende rondes

De burgerbegroting bestaat uit 4 rondes. In die verschillende rondes gaat er veel gebeuren. Denk aan thema’s kiezen, geld verdelen, projecten indienen en uiteindelijk het kiezen van projecten.

 • Ronde 1: deelnemers kiezen vijf thema’s uit de themalijst die zij belangrijk vinden.
 • Ronde 2: deelnemers verdelen het bedrag over de gekozen thema’s.
 • Ronde 3: iedereen kan projecten indienen. Bijvoorbeeld speeltoestellen in de buurten, pop-up parkjes of een buurttaxi.
 • Ronde 4: deelnemers kiezen tijdens een feestelijke afsluiter welke projecten worden uitgevoerd.
  • In winkelcentra (buurtcentrum/wijkcentrum/stadsdeelcentrum)
  • Evenementen, (cultuur)optredens
  • Cursussen en vorming
  • Ondernemerschap stimuleren
  • Buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers
  • Vergroenen van parken en straten
  • Speelplekken in eigen buurt
  • Sport in buurten/parken
  • Het verleden van de stad/wijk/buurt zichtbaar maken
  • Nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Nieuwe deel-, geef- en ruilinitiatieven
  • Buurtactiviteiten
  • Kwetsbare mensen
  • Armoedebestrijding
  • Deeleconomie/circulaire economie
  • Iedereen doet mee/stimuleren participatie
  • Eigen regie in zorg en ondersteuning
  • Zorg voor elkaar
  • Weerbaar/vreedzaam opgroeien
  • Mensen richting arbeidsmarkt brengen
  • Verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid)
  • Initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de veiligheid(sbeleving) in de buurt
  • Integratie (van statushouders)
  • Verbeteren van toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte voor mensen met fysieke beperking
  • Huiswerkbegeleiding en-of naschoolse opvang
  • Sociale veiligheid
  • Community arts/samen kunst maken
  • Vergroenen, natuur en soortenrijkdom (tijdelijke parken)
  • Stimuleren lopen en fietsen
  • Sporten
  • (Fysieke) veiligheid
  • Innovatie/’Smartcity’
  • (Nieuwe) fietsenstallingen
  • Veiliger en gezonder maken van buurten
  • Verbeteren of aanleggen van loop- en fietspaden
  • Herinrichting van straten en pleinen
  • Initiatieven gericht op deelmobiliteit (fiets, auto, ..)
  • Kunst (in de openbare ruimte)
  • Verbeteren van luchtkwaliteit in de straten
  • Planten van bomen
  • Aanpakken van lokale wateroverlast
  • Monumenten en archeologische terreinen
  • Stadslandbouw en volkstuinieren
  • Klimaatveranderingen
  • Verduurzaming
  • Leegstand en lege terreinen